FAQs Complain Problems

सूचना माग

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सूचनाको प्रकृति हेरेर सोही दिन वा बढिमा १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सूचना अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
सूचना मागको प्रति तथा प्रकृति हेरेर
आवश्यक कागजातहरु: 

१) सूचना मागको निवेदन 

२) नागरिकताको प्रमाणपत्र वा परिचय खुल्ने प्रमाण 

३) संस्थाको हकमा संस्थाको परिचय खुल्ने कागज 

जन प्रतिनिधि