FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिकाको २०७८ ७८/७९ 05/23/2022 - 14:15 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिकाको २०७८.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:07 PDF icon स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७८/७९ 04/27/2022 - 16:06 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:06 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
विषयगत समिति -कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:05 PDF icon विषयगत समिति -कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ .pdf
लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:05 PDF icon लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
प्रशुति केन्द्र स्थापना संचालन तथा स्तोरन्नती सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:04 PDF icon प्रशुति केन्द्र स्थापना संचालन तथा स्तोरन्नती सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:04 PDF icon गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:03 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
गंगादेव गाउपालिकाको महिला संञ्जाल समिति गठन संचलन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:02 PDF icon गंगादेव गाउपालिकाको महिला संञ्जाल समिति गठन संचलन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages